język Polskijęzyk Angielskijęzyk Niemiecki

Unikalne walory Doliny Rzeki Białej

 

 

 

 

 

 

Unikalne walory Doliny Rzeki Białej 

wartością społeczną i ekonomiczną regionu

www.dolinarzekibialej.pl

www.eeagrants.org

Czas trwania projektu: kwiecień 2014 - kwiecień 2017

Osoby do kontaktu:
Maria Staniszewska – koordynatorka projektu
Wojciech Sanek – koordynator działań w Ciężkowicach
Aleksandra Józewicz – PR projektu

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice rozpoczął realizację projektu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”. Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat walorów i unikatowości terenów objętych programem Natura 2000, w tym terenów Doliny Rzeki Białej oraz wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-społeczno-gospodarczego dla przyszłych pokoleń.Działania założone w projekcie skierowane są zarówno do mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, samorządowców, jak i uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”.

Planowane działania:
1. konferencja inauguracyjna projektu, której tematem wiodącym 
będą problemy związane z Rzeką Białą
2. warsztaty dla mieszkańców i samorządowców nt. rzeki – jej walorów 
przyrodniczych, racjonalnego korzystania z jej zasobów oraz ochrony 
przeciwpowodziowej
3. doposażenie Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach w multimedialne 
i interaktywne narzędzia edukacyjne
4. imprezy otwarte promujące walory Doliny Rzeki Białej – Święto Rzeki, 
Opowieści z widokiem na rzekę
5. warsztaty edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach 
nt. bioróżnorodności Białej prowadzone z wykorzystaniem interaktywnych 
narzędzi dla uczniów szkół podstawowych ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia
6. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli dotyczące przygotowania i prowadzenia 
„żywych” lekcji przyrody w terenie
7. magazyn pt. „Wieści z Doliny Rzeki Białej” prezentujący unikatowość tego terenu
8. konferencja podsumowująca projekt

Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone w celu ochrony określonych typów siedlisk i gatunków cennych i zagrożonych w skali Europy. Dolina Rzeki Białej stanowi unikatowe miejsce w skali kraju i Europy, w którym występują gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem, stąd została objęta programem Natura 2000. Przyroda tego miejsca stanowi wielką wartość również dla lokalnej społeczności, jednak rzeka potrafi przynieść szkody, kiedy wody wzbierają i zalewają domy i gospodarstwa, stąd często pojawiają się głosy mieszkańców o konieczności regulacji nurtu rzeki. Mieszkańcy ci nie są świadomi, że działania takie nie zabezpieczają ich przed powodzią, a jeśli już, to tylko w niewielkim stopniu. Czują się pokrzywdzeni ograniczeniami, jakie wprowadza program Natura 2000.

W ramach projektu przewidziane są spotkania z mieszkańcami, samorządowcami i specjalistami z zakresu hydrotechnologii i obszarów Natura 2000. Celem tych spotkań jest wspólne wypracowanie rozwiązań mających na celu służyć ludziom i przyrodzie. Ważnym zadaniem projektu jest też edukacja ekologiczna najmłodszych. Dla nich przewidziano organizację wycieczek do Skamieniałego Miasta oraz multimedialne lekcje w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, które dzięki projektowi zostanie doposażone w nowe narzędzia edukacyjne – batyskaf z prezentacją multimedialną nt. mieszkańców rzeki, trójwymiarową prezentację dla starszych uczniów i grę wielkoplanszową z pionkami w kształcie mieszkańców rzeki.

Imprezy otwarte planowane dla szerszej publiczności – Święto Rzeki oraz Opowieści z widokiem na Rzekę, mają na celu zwrócić uwagę turystów na walory przyrodnicze, ale i konieczność ich ochrony oraz właściwego korzystania z tych terenów.

Projekt jest dofinansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

 


Muzeum Przyrodnicze

czynne w dniach   

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 do 18.00

oraz w weekendy

sobota - niedziela

w godz. 10.00 - 18.00

 

Dnia 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało)

Muzeum NIECZYNNE

 

 

Zwiedzanie muzeum w innych

terminach po wcześniejszej konsultacji

telefonicznej.

Przewodnik po ekspozycji muzeum 

(telefoniczna rezerwacja terminu).

 


Copyright © 2011 Muzeum Przyrodnicze | informacja o finansowaniu | realizacja: www.marketingstudio.pl