DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MUZEUM PRZYRODNICZEGO W CIĘŻKOWICACH


Dostępność cyfrowa

Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.muzeum.ciezkowice.pl/

Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach:
• Telefon: +48 14 651 00 38
• ckultury@ciezkowice.pl
• Adres korespondencyjny: ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa muzeum jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
• zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Hołda, kasiaholda5@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 651 00 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:
Katarzyna Hołda

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
kasiaholda5@gmail.com

Numer telefonu do osoby kontaktowej:
(+48) 14 651 00 38

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach:

Budynek przy ul. 3-go Maja 34. Muzeum posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia muzeum są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznaczone. Na terenie muzeum istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Toaleta dostępna. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach:
Lokalizacja w budynku przy ul. 3-go Maja 34. Na drzwiach budynku znajduje się informacja o godzinach otwarcia placówki